Peng Guan Ying updates Weibo – 03/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying updates Weibo – 03/19/2023
#Who Is He?#
The case is so exciting, and waiting for the update (on new episode). Cheering for Director Bao!
Our idol is recommending the crime, suspense drama “Who Is He?” starring Zhang Yi.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 19/03/2023
#Hắn Là Ai#
Vụ án kích thích, chờ cập nhật thêm. Cổ vũ cho đạo diễn Bào!
Thần tượng chúng mình đang giới thiệu bộ phim hồi hộp “Hắn Là Ai” do Trương Dịch đóng chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *