Videos for drama “Thin Ice” – 03/31/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Videos for drama “Thin Ice” – 03/31/2023
The video clip of characters from drama “Thin Ice” was posted by the drama page.
Surrounded by dangers and encountering (rivals) face to face on narrow paths, all members experience the feeling of oppression.
Starting from April 5th and at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members can watch it first.
Peng Guan Ying Studio also posted a video of character Chen Qian.
Going deep into the sea of spies with multiple crises, the three-faced secret agent Chen Qian (Peng Guan Ying) treads stealthily on the ice.
On April 5th, the drama will be premiered on Hunan TV and Mango TV network, and the hidden plan will start soon.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Video cho phim “Băng Mỏng” – 31/03/2023
Video giới thiệu nhân vật trong phim “Băng Mỏng” được trang phim đăng lên.
Bị bủa vây bởi nguy hiểm và gặp gỡ (kẻ thù) nơi ngỏ hẽm, tất cả thành viên đều cảm thấy bị áp bức.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 vào lúc 20:00 hàng ngày, phim được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, các hội viên sẽ được xem trước.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng thêm video.
Nhập sâu vào điệp hải, nguy cơ trùng trùng, đặc công Trần Thiển (Bành Quán Anh) với ba bộ mặt ẩn náu bước đi trên lớp băng.
Vào ngày 5 tháng 4, phim sẽ được chiếu trên đài TV Hồ Nam và trên nền tảng Mango TV, và kế hoạch ngấm ngầm sẽ sớm bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *