Poster of Peng Guan Ying and Chen Yu Qi from drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Poster of Peng Guan Ying and Chen Yu Qi from drama “Thin Ice” – 04/01/2023
Loyal heart is like fire, burning up the thorns everywhere.
The main road is dangerous and obstructed, and wishing to remove the cold ice on the road ahead.
From April 5th at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members can watch it first.
Source:

Vietnamese Translation:

❄  Poster Bành Quán Anh và Trần Ngọc Kỳ trong phim “Băng Mỏng” – 01/04/2023
Lòng trung thành như ngọn lửa, đốt cháy ngọn gai khắp nơi.
Con đường lớn hiểm trở, nguyện rằng có thể dẹp lớp hàn băng trên con đường phía trước.
Từ ngày 5 tháng 4 vào lúc 20:00 hàng ngày, phim được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, các hội viên sẽ được xem trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *