Peng Guan Ying posts video for drama “Thin Ice” – 04/01/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying posts video for drama “Thin Ice” – 04/01/2023
Chen Qian is coming to report,
always ready to carry out assignments.
Thin Ice” drama page also shares his video with:
Ingenious schemes and being unbeatable, let’s see how secret agent Chen Qian (Peng Guan Ying) lurks in the dark and defeats the enemy with one move.
Peng Guan Ying Studio also posted another video after that.
His vision is like a torch which firmly guards justice, and he still has a loyal heart in the deep darkness. There are still 4 days until the special spy agent Chen Qian (Peng Guan Ying) goes on air.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng video cho phim “Băng Mỏng” – 01/04/2023
Trần Thiển đến báo cáo,
luôn sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ.
Trang phim cũng chia sẻ lại video của anh đăng trước đó:
Thần cơ diệu toán, đánh bại tất cả, hãy xem đặc công Trần Thiển (Bành Quán Anh) ẩn nấp trong bóng tối và một chiêu kiềm chế kẻ địch như thế nào.
Phòng làm viêc Bành Quán Anh tiếp tục đăng thêm video sau đó.
Mắt sáng như ngọn đuốc, kiên quyết bảo vệ chính nghĩa, và anh vẫn một lòng trung thành dù chìm sâu trong bóng tối. Chỉ còn 4 ngày nữa cho đến khi đặc công vương bài Trần Thiển (Bành Quán Anh) ra mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *