Photos from drama “Thin Ice” – 04/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 04/05/2023
#Drama “Thin Ice” premieres today#
The dangerous battle of the spy sea is about to be on stage. The drama team will serve you some “appetizer dishes” first.
The secret files of Chen Qian (Peng Guan Ying) are released, and the identity of “Lu Bu” is revealed. The unknown ahead is waiting to be explored.​​​​​​
On April 6th at 19:00 (CST) in the evening, there’ll be a livestream event with Peng Guan Ying, Chen Yu Qi, Gao Han Yu, and Chen Xiao Yun to promote the drama.
Sources:
• Weibo @电视剧薄冰 (Drama “Thin Ice”), 04/05/2023 – 1, 2, 3

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 05/04/2023
#”Băng Mỏng” phát sóng hôm nay#
Cuộc chiến điệp hải nguy hiểm sắp được diễn ra. Đoàn phim sẽ phục vụ cho bạn vài “món khai vị” trước.
Hồ sơ bí mật của Trần Thiển (Bành Quán Anh) được công khai, và danh tính của “Lữ Bố” được tiết lộ. Những điều chưa biết ở phía trước đang chờ để tiếp tục khám phá.
Vào ngày 6 tháng 4 lúc 19:00 giờ tối, Bành Quán Anh, Trần Ngọc Kỳ, Cao Hãn Vũ, và Trần Tiểu Vân sẽ tham gia buổi livestream tuyên truyền phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *