Peng Guan Ying updates for premiere of drama “Thin Ice” – 04/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying updates for premiere of drama “Thin Ice” – 04/05/2023
# Drama “Thin Ice” premieres today#
Under thin ice,
beacon fire rises from all four directions (uprisings of war everywhere).
For the ideal, penetrate into the enemy’s camp
and secretly lurking in the dark to control the enemy’s hands.
Save fellow citizens in danger and fulfill the mission of the motherland
with strategies to turn peril into safety!
Chen Qian, see you tonight!
His studio also updates a video of spy agent Chen Qian.
When the ice melts, it’s the first sight of the spy. Can the dark night wait for the dawn to appear? Drama “Thin Ice” premieres today, and the multi-faceted secret agent Chen Qian (Peng Guan Ying) is officially going on duty. With the truth sinking and emerging, the conspiracy has nowhere to hide.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật tin phim “Băng Mỏng” lên sóng – 05/04/2023
# “Băng Mỏng” phát sóng hôm nay#
Dưới lớp băng mỏng,
khói lửa tứ phương,
vì lý tưởng mà thâm nhập vào doanh trại của địch,
ẩn núp trong bóng tối để khống chế bàn tay kẻ địch.
Cứu đồng bào trong nguy nan, hoàn thành sứ mệnh của tổ quốc
với kế hoạch để chuyển nguy hiểm thành bình an.
Trần Thiển, hẹn gặp tối nay!
Phòng làm việc cũng đăng video cho nhân vật đặc công Trần Thiển.
Khi lớp băng tan, là lần đầu gặp gỡ người điệp viên. Đêm đen thâm thẩm có thể chờ đợi bình minh ló dạng hay chăng? Phim “Băng Mỏng” bắt đầu phát sóng từ hôm nay, đặc công đa diện Trần Thiển (Bành Quán Anh) chính thức nhận chức vụ.
Những thăng trầm của chân tướng khiến cho âm mưu không nơi nào có thể che giấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *