Photos from drama “Thin Ice” – 04/06/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 04/06/2023
As the situation changes, someone ventures deep into the enemy camp. After many trials, he can finally turn peril into safety.
From Monday to Saturday at 20:00 (CST), the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
The secret file is updated, and a new character will be shown tonight. The mysterious arsonist who moves hearts is about to enter Shanghai for an operation.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 06/04/2023
Giữa lúc phong vân biến đổi, có người đã mạo hiểm thâm nhập vào doanh trại của kẻ địch. Sau nhiều lần thử thách, cuối cùng có thể biến nguy hiểm thành bình an.
Từ thứ 2 đến thứ 7 vào lúc 20:00, phim được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và thành viên VIP được xem trước.
Hồ sơ bí mật được cập nhật, và tối nay một nhân vật mới sẽ xuất hiện. Kẻ phóng hỏa thần bí khiến người động tâm sắp sửa vào Thượng Hải để tham gia hành động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *