Peng Guan Ying Studio posts photo from livestream event – 04/06/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photo from livestream event – 04/06/2023
We’re sharing boss Peng Guan Ying’s work photo today. Remember to follow the drama after watching (the livestream event).

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình buổi livestream – 06/04/2023
Chia sẻ hình ảnh đi làm hôm nay của boss Bành Quán Anh, mọi người nhớ theo dõi phim sau khi xem (livestream).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *