Photo from drama “Thin Ice” – 04/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “Thin Ice” – 04/22/2023
In a life-and-death duel, someone will make a chess move ahead of the opponent. When the wind is still, waves are quiet, someone secretly crosses [the river] at Chencang.
{* Referring to the strategy in a historical story when Han Xin pretended to prepare to advance along one path while secretly going along another; do one thing under cover of another with a diversion.}
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 22/04/2023
Trong một cuộc quyết đấu sinh tử, có người cờ cao một nước. Khi gió yên, sóng lặng, có người đã bí mật vượt qua sông.
{* Nhắc đến kế sách trong câu chuyện Hàn Tín giả vờ sửa sạn đạo, ngầm vượt qua sông ở Trần Thương, giống như giương đông kích tây.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *