World Reading Day 2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


   World Reading Day – 04/23/2023
Today is World Reading Day, so slow down the pace.
Come to have a good time reading together with boss Peng Guan Ying.
Facing the sun, there is light in the heart.

Vietnamese Translation:

❄  Ngày Sách Thế giới – 23/04/2023
Hôm nay là Ngày Sách Thế giới, hãy nên bước chậm lại.
Hãy đến và có thời gian tươi đẹp đọc sách cùng boss Bành Quán Anh.
Đối mặt với ánh mặt trời, mang ánh sáng trong trái tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *