Photo and Video from drama “Thin Ice” – 04/23/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo and Video from drama “Thin Ice” – 04/23/2023
The situation changes like the winds and clouds. When the map scroll is unrolled, the dagger is revealed (malicious intent suddenly becomes apparent). The truth is uncovered, and the dense fog dissipates.
Peng Guan Ying Studio also posts a video for this drama.
The 3rd volume of “Qian” hidden diary was delivered on time.
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho phim “Băng Mỏng” – 23/04/2023
Tình hình thay đổi như phong vân biến chuyển. Dao gâm giấu trong bản đồ bị bại lộ (cơ mưu bị bại lộ). Chân tướng được vạch trần, và sương mù tan biến.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng đoạn video cho phim.
Chương 3 của nhật ký ẩn giấu của “Thiển” được giao đúng hẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *