Photos from drama “Thin Ice” – 04/24/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 04/24/2023
Meeting again after being apart for a long time, things have remained the same, but people have changed. The undercurrent is surging, and looking for another chance to live.
Conspiracy and justice are ups and downs in the darkness. Chen Qian’s journey to move forward as an agent is difficult.
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 24/04/2023
Trùng phùng sau lâu ngày cách biệt, vật vẫn còn mà người đã đổi. Dòng nước ngầm dâng cao, tìm một cơ hội khác để sống.
Âm mưu và chính nghĩa là những thăng trầm trong bóng tối. Hành trình bước đi của đặc công của Trần Thiển thật gian nan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *