Peng Guan Ying’s new set of photos for Robb Report Lifestyle

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying’s new set of photos for Robb Report Lifestyle – 05/25/2023
Peng Guan Ying said both phrases “advancing courageously” and having “a special kind of energetic enthusiasm” fit very well when applied to himself. Starting off from his own passion, he does self-analysis and reinforces himself along the way, and the perception of inner abundance and joy lead him to move forward bravely all the way.

Vietnamese Translation:

❄  Bộ ảnh Bành Quán Anh do Robb Report Lifestyle thực hiện – 25/05/2023

Bành Quán Anh nói rằng cả hai cụm từ “quyết chí tiến lên” và “một loại sức mạnh đặc biệt và tràn đầy” áp dụng cho bản thân anh đều rất phù hợp. Xuất phát từ nhiệt huyết của mình, anh ấy tự phân tích và bổ sung cho bản thân trên con đường, và cảm nhận nội tâm phong phú và vui sướng dẫn dắt đưa anh ấy dũng cảm tiến về phía trước trên suốt chặng đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *