Poster and Trailer for Drama “The White Castle” – 05/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Poster and Trailer for Drama “The White Castle” – 05/28/2023
They are not only rivals who compete with each other, but also comrades-in-arms who can rely on each other. They bear the importance of life with a benevolent heart and use ingenious techniques to tread on the thorny path to medical practice. “Doctors” develop together and move forward without fear.
HD photo stills have come. The lights guard the night, and the doctors keep watch on the lifeline. A team of doctors gather and encourage to go forward.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Poster và trailer giới thiệu phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 05/11/2023
Họ không chỉ là những đối thủ cạnh tranh với nhau, mà còn là những người chiến hữu có thể dựa vào nhau. Họ gánh vác trọng trách của sinh mệnh với lòng nhân từ, và sử dụng các kỹ thuật kỳ diệu để đạp bằng những chông gai trên con đường đến với y học. “Bác sĩ” cùng nhau phát triển và không sợ hãi tiến về phía trước.
Ảnh tĩnh HD đã đến. Các ngọn đèn canh giữ ban đêm, các bác sĩ giữ chặt đường sinh mệnh. Đội ngũ bác sĩ tập hợp lại và khích lệ nhau để tiến về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *