Photos and video from drama “The White Castle” – 05/31/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and video from drama “The White Castle” – 05/31/2023

Our idol updates Weibo with photos of drama “The White Castle“.

#The White Castle starts broadcasting#
Taking responsibility for every life,
doing the best to treat every patient,
Dr. Wang Yang Ming is ready to visit patients.
#The White Castle starts broadcasting, and all staff members visit patients#​​​​
Can be found at a glance [酷] ​​​
Peng Guan Ying Studio and the drama page also posts new photos for the premiere of drama “The White Castle” on 05/31.
Life comes first, patients are the most important. Tonight 20:00 on Hunan TV and Mango TV, let’s watch hot-blooded beginner Wang Yang Ming (Peng Guan Ying) being full of fighting spirit.
Keep the mission in mind, take responsibility ahead, take responsibility on your shoulders, fight for your ideals, have no regrets and no fear!
“Four Heroes of Emergency Department” (Peng Guan Ying, Tu Song Yan, Gao Xin, and Xiong Zi Qi) invite you to listen to the stories under the white walls together.
From May 31st at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
Love is something to be worried and concerned about. They each have their own loved ones, and they write brilliant lives through the various facets of life in The White Castle.
Wang Yang Ming (Peng Guan Ying), a Yandu Medical University graduate doctor being full of confidence, will soon join Ankang Hospital, and he has a dashing appearance while visiting patients. Let’s watch him going up against the wind and going forward bravely!
Sources:
•  Weibo @彭冠英, 05/31/2023 at 10:54 (CST) and 20:54 (CST)
•  Photo:  Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 05/31/2023: 1, 2, 3

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 31/05/2023

Thần tượng chúng mình cập nhật Weibo cho phim “Lâu Đài Màu Trắng“.

#Phim Lâu Đài Màu Trắng bắt đầu phát sóng#
Chịu trách nhiệm đối với mỗi sinh mệnh,
Tận hết sức mình để cứu chữa mọi bệnh nhân
Bác sĩ Vương Dương Minh chuẩn bị thăm bệnh
#Lâu Đài Màu Trắng bắt đầu lên sóng, toàn nhân viên đi thăm bệnh#
Một cái nhìn là phát hiện ngay [酷] ​​​
Phòng làm việc Bành Quán Anh và trang phim đăng hình ảnh cho ngày đầu phim “Lâu Đài Màu Trắng” lên sóng.
Sinh mệnh là trên hết, bệnh nhân là quan trọng nhất. Tối nay vào lúc 20:00 trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, hãy xem người mới Vương Dương Minh (Bành Quán Anh) xông xáo.
Giữ sứ mệnh trong tim, gánh vác công việc ở phía trước, nhận trách nhiệm trên vai, chiến đấu vì lý tưởng của mình, không hối tiếc và không sợ hãi!
“Tứ anh hùng khoa cấp cứu” (Bành Quán Anh, Đồ Tùng Nham, Cao Hâm, và Hùng Tử Kỳ ) mời các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện dưới bức tường trắng.
Từ ngày 31 tháng 5 vào lúc 20:00 mỗi ngày, phim phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và thành viên sẽ được xem trước.
Yêu thương là có phần nào quan tâm và lo lắng. Mỗi người đều có những người thân yêu của riêng mình, và họ viết nên những cuộc đời rực rỡ qua muôn hình dạng cuộc sống trong Lâu Đài Màu Trắng.
Vương Dương Minh, một vị bác sĩ của Đại học Yến Đô tràn đầy tự tin, sẽ sớm gia nhập bệnh viện An Khang, xem anh đầy soái khi đi thăm bệnh nhân. Hãy xem anh ta đi ngược chiều gió và dũng cảm tiến về phía trước!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *