Photo from drama “The White Castle” – 06/01/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The White Castle” – 06/01/2023

Các bác sĩ cấp cứu của bệnh viện An Khang dệt hy vọng bằng kim và chỉ, tạo nên sự sống bằng dao mổ và thắp lên ánh sáng hy vọng cho bệnh nhân.


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh  phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 01/06/2023
The emergency doctors of Ankang Hospital weave hope with needles and threads, create life with scalpels, and light up the light of hope for patients.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *