Photo from drama “The White Castle” – 06/02/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The White Castle” – 06/02/2023

Trust builds a bridge between doctors and patients, and kindness makes doctors and patients warm up to each other. Do you want to watch more stories healing medical treatments? Be sure to pay attention to the drama.


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh  phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 02/06/2023
Niềm tin tạo nên nhịp cầu giữa bác sĩ và bệnh nhân, và thiện ý khiến cho bác sĩ và bệnh nhân càng ấm áp với nhau. Bạn muốn xem thêm những câu chuyện về y học trị liệu chữa lành? Hãy cùng theo dõi xem phim nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *