Photo from drama “The White Castle” – 06/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The White Castle” – 06/03/2023
The road to medicine is thorny, often accompanied by someone’s well-being of cold or hot. A boiling heart will never be barren.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 03/06/2023
Con đường đến với y học đầy chông gai, thường đi kèm với sức khỏe nóng, lạnh. Một trái tim sôi sục sẽ không bao giờ cằn cỗi hoang vu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *