Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/05/2023
They’re from the heart of a doctor and the words of a benevolent person. Let’s perceive the purity and love of Wang Yang Ming (Peng Guan Ying) from the words and lines.
I just hope when they encounter danger, there’s someone who can save them.
I am a doctor. I save people.
It has always been my dream to be a doctor.
Isn’t that what being a doctor is all about? Facing birth, old age, sickness, and death everyday, and fighting for life with the god of death.
I can’t go. I can’t watch him die in front of me.
From then on, I only have one thought, which is to improve medical techniques and save more people.
• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 06/05/2023

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 05/06/2023
Đó là tâm của người bác sĩ và lời nói của một người nhân từ, hãy cảm nhận sự tinh túy và lòng thương yêu của Vương Dương Minh (Bành Quán Anh) từ những dòng chữ.
Tôi chỉ hy vọng khi họ gặp nguy hiểm cũng có người nào đó có thể cứu họ.
Tôi là bác sĩ, và tôi cứu người.
Tôi luôn mơ ước được trở thành một bác sĩ.
Làm bác sĩ không phải như thế sao? Hàng ngày đối diện với sinh lão bệnh tử, và tranh đấu sinh mệnh với tử thần.
Tôi không thể bỏ đi, tôi không thể nhìn anh ấy chết trước mặt mình.
Từ đó trở đi, tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là cải thiện kỹ năng y thuật và cứu nhiều người hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *