Photos from drama “The White Castle” – 06/06/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/06/2023
Within the white walls, some people are paddling for life, some are protecting the health of people, some are here to witness the birth of life, and some are upset and blame themselves for their powerlessness.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 06/06/2023
Bên trong bức tường trắng, có người đang chèo chống vì sinh mệnh, có người bảo vệ chăm sóc sức khỏe, có người chứng kiến ​​sinh mệnh ra đời ở đây, có người ảo não tự trách mình vô năng bất lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *