Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/07/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/07/2023
Together with Dr. Wang Yang Ming (Peng Guan Ying), we can comprehend the various aspects of life through living life, experience, and perception.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 07/06/2023
Cùng với Bác sĩ Vương Dương Minh (Bành Quán Anh), chúng ta có thể thấu hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống qua sinh hoạt cuộc sống, trải nghiệm, và cảm nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *