Photos from drama “The White Castle” – 06/08/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/08/2023
Some people need to repair the cracks in their lives. Some people focus on spreading the light of hope, and some people are trying to realize all the wishes under the white walls.
Everyone’s well-being is the expectation and the goal. Everyone is making an effort to make life less bitter and sweeter.
• Source: Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/07/2023 and 06/08/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 06/08/2023
Có người cần tu bổ những vết nứt trong cuộc đời, có người chuyên chú lan tỏa ánh sáng hy vọng, và vẫn có người nỗ lực thực hiện mọi điều cầu nguyện dưới bức tường trắng.
Sự an khang của mọi người là kỳ vọng và là mục tiêu, mọi người đều đang nỗ lực để cuộc sống bớt cay đắng và ngọt ngào hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *