Photos from drama “The White Castle” – 06/17/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/17/2023
The doctors are busy under the shadowless lamp, keeping the lights to illuminate thousands of homes. At the first rays of dawn, the vitality of life comes, everyone wishes for a healthy life.
Life is self-cultivation. Some people are saving others, while some people are saving themselves.
Sitting around with close friends, discussing about life ideals; drinking fine wine with your lover, and imagining a bright future, this kind of life is too wonderful.
Ups and downs are part of life; sour, sweet, bitter and spicy hot (the joys and sorrows) are part of life, but just believe that as long as you keep running, there will be wind.
• Source: Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/14, 06/15, 06/16, and 06/17/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 17/06/2023
Các bác sĩ bận rộn dưới ngọn đèn không hắt bóng, giữ ngọn đèn thắp sáng vạn gia. Lúc ánh sáng bình minh ló dạng, sức sống tràn ngập đến, người người nguyện cho cuộc sống an khang.
Cuộc đời là một quá trình tu dưỡng, có người đang cứu vớt người khác, và có người đang cứu vớt chính mình.
Ngồi vây quanh cùng bạn tốt, thảo luận về lý tưởng cuộc sống, uống rượu ngon với người yêu thương và tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, lối sinh hoạt như thế này quá tuyệt vời.
Cuộc đời là thăng trầm, cuộc sống là chua ngọt đắng cay, nhưng hãy tin tưởng rằng chỉ cần bạn tiếp tục chạy tới, ắt sẽ có gió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *