Photos and video for drama “The White Castle” – 06/17/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and video for drama “The White Castle” – 06/17/2023
Peng Guan Ying posts a Douyin video for the drama on 06/15/2023.
You must keep your dream #The White Castle
His studio also posted a photo.
Ankang Hospital votes on the top 10 of the youth. Congratulations to Dr. Wang (Peng Guan Ying) for being selected.
The following words are on the pictures:
  • Caring for patients, being a team with co-workers, family harmony, treat people with friendliness, seeing what is right and act courageously, pleasure from helping people, study and research diligently, study diligently and is inquisitive, excellent medical skills, dedicated to work
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 17/06/2023

Bành Quán Anh đăng video trên Douyin cho phim “Lâu Đài Màu Trắng” vào ngày 15/06/2023.

Vẫn cần phải có ước mơ #Lâu Đài Màu Trắng

Phòng làm việc cũng đăng thêm hình.

Bệnh viện An Khang bình chọn top 10 của thanh niên. Chúc mừng Bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) đã được bầu chọn.
Những dòng chữ dưới đây được ghi trên hình:
  • Quan tâm bệnh nhân, đoàng kết cùng đồng nghiệp, gia đình hòa thuận, đối xử thân thiện với người, dũng cảm làm vì việc nghĩa, giúp người làm niềm vui, chịu khó nghiên cứu học tập, ham học ham hỏi, y thuật xuất sắc, đam mê công việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *