Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/18/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/18/2023
The same type of blood, the same kind of passion, resonating at the same frequency as the character.
The studio is comparing our idol to the character that is portraying.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 18/06/2023
Cùng chung một dòng máu, cùng một loại nhiệt tình, cộng hưởng cùng tần số với nhân vật.
Phòng làm việc đang so sánh thần tượng chúng mình với nhân vật anh ấy thể hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *