Peng Guan Ying and Studio update for drama “The White Castle” – 06/20/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio update for drama “The White Castle” – 06/20/2023
Peng Guan Ying Studio posted a video.
From the newcomer novice Dr. Wang to the strong and capable senior Dr. Wang, Wang Yang Ming’s changes are visible to the naked eye. Let’s keep trying hard!

Our idol also posted a picture.

Who knows joy of being a prominent attraction?
Wang Yang Ming has the right to answer the question​​​​.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và phòng làm việc cập nhật Weibo cho phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 20/06/2023
Phòng làm việc đăng lên video.
Từ bác sĩ Vương tân binh đến bác sĩ Vương tiền bối thực lực, những biến hóa của Vương Dương Minh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hãy tiếp tục cố lên!
Thần tượng chúng mình cũng đăng hình cho phim.
Ai biết được niềm vui của một người nổi bật gây chú ý?
Vương Dương Minh có quyền để trả lời câu hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *