Photos from drama “The White Castle” – 06/21/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/21/2023
They are friends, confidants, relatives, and someone to rely on. They are counselors for each other’s emotional feelings, and they’re people who want to walk side by side together.
No one’s life will be perfect all the time, no matter when, you have to look ahead. Being filled with hopes will bring power to overcome all obstacles.
The world is full of colors, each has its own difficulties, and each has its own blessings.
Coming and going like the free wind, soulmates will finally meet again.
• Source: Weibo 电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/19 at 10:00, 06/19 at 11:00, 06/20, 06/21/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 21/06/2023

Họ là người bạn, là tri kỷ, là người thân, là chỗ dựa, là người cố vấn tâm tư cảm xúc của nhau, và cũng là người muốn sánh vai đồng hành bên nhau.

Trong cuộc đời không ai lúc nào cũng gặp sự hoàn hảo, dù ở thời điểm nào cũng phải nhìn về phía trước, luôn mang tràn đầy hy vọng thì sẽ có sức mạnh vượt qua tất cả trở ngại.
Thế gian muôn màu, mọi thứ đều có khó khăn riêng, và mọi thứ đều có phúc riêng.
Đến rồi đi như là cơn gió tự do, tri kỷ cuối cùng sẽ gặp lại nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *