Peng Guan Ying and Studio post for drama “The White Castle” – 06/21/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio post for drama “The White Castle” – 06/21/2023
Our idol posted on Douyin.
The first step in becoming an emergency male god is to put on a white coat.
Have you learned it yet?
His studio also posted photos.
Overcoming thistles and thorns, remaining the same from the beginning to the end… Let’s look forward to see Dr. Wang (Peng Guan Ying)’s passion being reignited.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc đăng cho phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 21/06/2023
Thần tượng chúng mình đăng trên Douyin.
Bước đầu tiên để trở thành nam thần cấp cứu là khoác lên người chiếc áo trắng.
Bạn đã học được chưa?
Phòng làm việc cũng đăng hình cho phim.
Vượt qua bao chông gai, trước sau như một không thay đổi. Mong chờ sự nhiệt huyết của bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) cháy lên lần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *