Seminar for “The White Castle” held on 06/26/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Seminar for “The White Castle” held on 06/26/2023
On June 26th, the TV series “White Castle” seminar hosted by the China Television Arts Committee was held in Beijing.
Peng Guan Ying, who plays Wang Yang Ming in the play, said, “Only those who have been exposed to the rain understand to hold umbrellas for others.” He believes that some doctors are just like Wang Yang Ming, who went on the road of becoming doctors because their family members were ill. This is a kind of love that includes delivery (conveying the love), caring, and a sense of mission. He said frankly that when he read the script for the first time, he was attracted by Wang Yang Ming’s inherent sense of mission. Wang Yang Ming’s stubborn characteristics are what particularly attracted him.

Vietnamese Translation:

❄  Buổi hội thảo về phim “Lâu Đài Màu Trắng” vào ngày 26/06/2023
Vào ngày 26, một buổi hội thảo về bộ phim truyền hình “Lâu Đài Màu Trắng” đã được tổ chức tại Bắc Kinh.
Bành Quán Anh, người đóng vai Vương Dương Minh trong phim, đã nói rằng: “Chỉ những người từng dầm mưa mới thấu hiểu để nâng đỡ ô cho người khác.” Anh ấy nghĩ rằng một số bác sĩ cũng giống như Vương Dương Minh, chỉ bước trên con đường trở thành bác sĩ vì người nhà họ bị ốm đau. Trở thành một người biết che ô cho người khác là một loại tình yêu bao gồm sự truyền đạt, quan tâm, và ý thức về sứ mệnh. Anh ấy thẳng thắn nói rằng khi đọc kịch bản lần đầu tiên, anh ấy đã bị thu hút bởi ý thức sứ mệnh bẩm sinh trên người Vương Dương Minh, tính cách bướng bỉnh của Vương Dương Minh là điều đặc biệt thu hút anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *