Peng Guan Ying shares about playing roles of doctor – 06/27/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying shares about playing roles of doctor – 06/27/2023
Peng Guan Ying took the initiative to fight for the role in “The White Castle”. Peng Guan Ying talked about playing the role of a doctor again. In the medical workforce drama “The White Castle”, Peng Guan Ying played the novice doctor Wang Yang Ming.
This is after he played the role of Ning Zhi Qian, a neurosurgeon in drama “Love Heals” (“Have a Crush on You”), and he was playing the role of a doctor once again. In this regard, he expressed that one of the two characters is mature and stable, and the other is young and full of vigor. He was deeply attracted by Wang Yang Ming when he read the script for the first time.
“One of the reasons why I was fighting for this role is that I actually have reached a relatively mature stage as an actor myself. I am afraid that I may not be able to play a role like Wang Yang Ming in a few years. At that time, adjusting my self-appearance and aura to give everyone the perception, the sense of substitution may not be as strong as it is now. Next, this role allows me to accomplish some of the performance experience and abilities that have been accumulated over the years.”

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh chia sẻ về diễn vai bác sĩ – 27/06/2023
Bành Quán Anh chủ động tranh thủ vai diễn trong phim “Lâu Đài Màu Trắng”. Bành Quán Anh nhắc đến chuyện đóng vai bác sĩ một lần nữa. Trong bộ phim về ngành y khoa “Lâu Đài Màu Trắng”, Bành Quán Anh đóng vai bác sĩ mới vào nghề Vương Dương Minh.
Đây là sau khi anh ấy đóng vai Ninh Chí Khiêm, một bác sĩ khoa ngoại thần kinh trong “Nghe Nói Em Thích Tôi”, anh ấy lại diễn vai bác sĩ một lần nữa. Đối với điểm này, anh ấy bày tỏ rằng một trong hai nhân vật là người thành thục và vững chãi, còn người kia thì trẻ trung và tràn đầy sinh lực. Anh ấy đã bị Vương Dương Minh thu hút sâu sắc khi đọc kịch bản lần đầu tiên.
“Một trong những nguyên nhân tại sao tôi tranh thủ cho vai diễn này là vì đối với bản thân là một diễn viên, tôi thật sự đã đến một giai đoạn tương đối thành thục, chín chắn. Tôi sợ rằng mình không có thể diễn được kiểu vai giống như Vương Dương Minh trong vài năm nữa. Đến lúc đó, phải chỉnh đốn ngoại hình và khí chất cá nhân để đem đến cho mọi người cảm nhận và tạo cảm giác thay thế có thể sẽ không được mạnh mẽ như hiện tại. Tiếp theo, vai diễn này cho phép tôi hoàn thành một số kinh nghiệm diễn xuất và khả năng đã tích lũy được trong các năm qua.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *