Photos and video from Trends Traveler – 06/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and video from from Trends Traveler – 06/28/2023
Our idol updates with new photos.
Update with Qingdao travel notes.
Trends Traveler also posted a video.
In the romance of the city of mountains and seas,
let us go together with Peng Guan Ying to stroll around the city, roam in nature, reside at nice accommodations…
Beauty and freedom collide and overlap, growing boundless vitality.
Starting next week, the first season of # Life in Joy# will be on screen, are you ready?
Sources:

• Photos: Weibo @彭冠英, 06/28/2023 at 14:42 (CST)
• Video: Weibo @TRENDS-Traveler, 06/28/2023


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho Trends Traveler – 28/06/2023

Thần tượng chúng mình đăng hình mới.

Cập nhật nhật ký du lịch Thanh Đảo.
Trends Traveler cũng đăng lên video.
Trong sự lãng mạn của thành phố núi và biển,
Chúng ta hãy cùng Bành Quán Anh tản bộ trong thành phố, lang thang trong thiên nhiên, cư trú ở trạm nghỉ…
Nét đẹp và sự tự do va chạm và chồng chất lên nhau, sinh trưởng ra sức sống vô biên.
Bắt đầu từ tuần sau, mùa đầu tiên của # Cuộc sống vui tươi# sẽ được ra mắt, bạn đã sẵn sàng chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *