Photo for finale of drama “The White Castle” – 07/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo for finale of drama “The White Castle” – 07/04/2023
#The White Castle# saves lives and heal people’s hearts. The story of the emergency department of Ankang Hospital is coming to an end tonight, but the running footsteps of emergency doctors to save lives will never stop. Thanks for everyone’s efforts and devotion, and see you in the next story!

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh cho kết cục phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 04/07/2023
#Lâu Đài Màu Trắng” cứu trị sinh mệnh, chữa lành trái tim. Câu chuyện về khoa cấp cứu của bệnh viện An Khang tối nay sẽ kết thúc, nhưng nhịp chân đang chạy của các bác sĩ cấp cứu để cứu sinh mạng sẽ không bao giờ dừng lại. Cảm ơn mọi người đã vất theo dõi, hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *