Preview video from Trends Traveler – 07/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Preview video from Trends Traveler – 07/04/2023
The lush green island is full of spreading vegetation.
Qingdao in early summer has its own artistic conception of “Life in joy”.
People in the old town area tend towards a lively life and gatherings.
Peng Guan Ying steps into it, and the story of “Life in joy” will unfold from here…
“Slowly wandering” into #Life in joy#, see you tomorrow!

Vietnamese Translation:

❄  Xem trước đoạn video cho Trends Traveler – 04/07/2023
Hòn đảo xanh mướt cây cỏ lan tràn.
Thanh Đảo vào đầu mùa hè có quan niệm nghệ thuật riêng về “Cuộc sống trong niềm vui”.
Người dân ở thành phố cổ hướng đến cuộc sống năng động và tụ tập.
Bành Quán Anh đặt chân vào trong đó, và câu chuyện về “Cuộc sống trong niềm vui” sẽ mở ra từ đây…
“Tản bước chầm chậm” trong #Cuộc sống trong niềm vui#, hẹn gặp ngày mai nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *