Photos from Trends Traveler – 07/06/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from Trends Traveler – 07/06/2023
Strolling, reading, bicycling, drinking a little…
The first day of the new resident in the old city is so much like those in “Qingdao”.
It’s the first episode of Peng Guan Ying’s # Joy in live# preview 👇
#Peng Guan Ying’s travel notes of Qingdao#

 


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh cho Trends Traveler – 06/07/2023
Tản bộ, đọc sách, lái xe đạp xe, uống chút…
Ngày đầu tiên của người dân mới ở thành phố cổ rất ra dáng vẻ của người “Thanh Đảo”.
Tập đầu tiên của # Cuộc sống trong niềm vui# của Bành Quán Anh 👇
#Nhật ký du lịch Thanh Đảo của Bành Quán Anh#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *