Photos from Trends Traveler – 07/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from Trends Traveler – 07/13/2023
Freeze the moment of “traveling around” in Qingdao!
Please check out the seaside traveler Peng Guan Ying 👇
#Life in joy# #Peng Guan Ying’s Qingdao travel journal#

 


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh cho Trends Traveler – 13/07/2023
Đóng băng khoảnh khắc “du ngoạn” ở Thanh Đảo!
Xin hãy kiểm nhận xem người khách du lịch bên bờ biển, Bành Quán Anh 👇
#Cuộc sống trong niềm vui# #Nhật ký du ngoạn của Bành Quán Anh ở Thanh Đảo#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *