Behind-the-scenes Video from Trends Traveler – 07/14/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Behind-the-scenes Video from Trends Traveler – 07/14/2023
#Peng Guan Ying’s Qingdao travel journal#
The behind-the-scenes video for “Life in joy” is delivered. Wishing everyone a nice weekend!

Vietnamese Translation:

❄  Hậu trường video cho Trends Traveler – 14/07/2023
#Nhật ký du ngoạn của Bành Quán Anh ở Thanh Đảo#
Cảnh hậu trường cho “Cuộc sống vui tươi” đã được giao đến. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *