Photos from episode 3 of Trends Traveler – 07/20/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from episode 3 of Trends Traveler – 07/20/2023
#Life in joy#
It’s from part 3 of the blockbuster video.
It is said that Qingdao people know how to live life the best.
At Qingdao, let’s do the following together with Peng Guan Ying:
Look at the boundless mountains and seas from a distance, slowly taste wine drinks and fine foods.
#Peng Guan Ying’s Qingdao travel journal#

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh trong tập 3 cho Trends Traveler – 20/07/2023
#Sống trong niềm vui#
Từ phần 3 của video bom tấn,
nghe nói rằng người dân Thanh Đảo biết cách sinh hoạt tốt nhất.
Tại Thanh Đảo, hãy cùng với Bành Quán Anh:
Ngắm nhìn núi non trùng điệp từ xa, chậm rãi thưởng thức nếm rượu ngon, mỹ thực.
#Nhật ký du ngoạn của Bành Quán Anh ở Thanh Đảo#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *