Trends Traveler Online Magazine – 07/21/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Trends Traveler Online Magazine – 07/21/2023
#Special project#
At the end of May, Qingdao is in early summer, with warm sunshine and clear bright ocean waves. Peng Guan Ying chose to spend the last few days of vacation here before joining the drama group and started the journey of #Life in joy#… Life is a journey, and he is the “casual traveler” in life.

Vietnamese Translation:

❄  Tạp chí trực tuyến Trends Traveler – 21/07/2023
#Dự án đặc biệt#
Cuối tháng 5, Thanh Đảo đang vào đầu hè với nắng ấm, sóng biển trong veo. Bành Quán Anh đã chọn lựa trải qua vài ngày nghỉ cuối cùng ở đây trước khi gia nhập đoàn phim, và bắt đầu cuộc hành trình của #Cuộc sống vui tươi#… Cuộc đời là một hành trình, và anh ấy là “người lữ khách” trong cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *