Peng Guan Ying Studio updates Weibo for Qixi – 08/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio updates Weibo for Qixi – 08/22/2023
Fans have been anxious waiting from morning til afternoon for our idol to update. Though he didn’t appear online, his studio updated at 5:20 (CST) to send Qixi wishes.
“During the busy interval, enjoying a quiet time alone. Let’s check the Qixi Festival blessings from Boss Peng Guan Ying 🫶 #Qixi heartbeat moment#”

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc cập nhật Weibo cho Thất Tịch – 22/08/2023
Fan hâm mộ nóng lòng từ sáng đến trưa để đợi thần tượng chúng mình cập nhật. Tuy anh ấy không xuất hiện trực tuyến, phòng làm việc đã gửi lời chúc Thất Tịch vào 5:20 chiều.
“Trong khoảng thời gian bận rộn, tận hưởng thời gian yên tĩnh một mình. Hãy cùng xem những lời chúc Thất Tịch của Boss Bành Quán Anh 🫶 #Khoảnh khắc tâm động Thất Tịch#”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *