First poster of character Zhuang Guo Dong from drama “The Tale of Rose” – 09/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  First poster of character Zhuang Guo Dong from drama “The Tale of Rose” – 09/05/2023
Every blooming flower has its own fragrance to please itself.
Every encounter at the right time is always meaningful.
Our idol also shares the post from the drama page:
“During this encounter, Zhuang Guo Dong’s regrets are all related to you.”
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Poster đầu tiên của nhân vật Trang Quốc Đống trong phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 05/09/2023
Mỗi đóa hoa nở đều có hương thơm riêng để toại lòng mình.
Mỗi một cuộc gặp gỡ ở thời gian đúng lúc luôn có ý nghĩa.
Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ lại bài đăng của trang phim:
“Trong lần gặp gỡ này, sự hối tiếc của Trang Quốc Đống đều có liên quan đến em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *