Peng Guan Ying Studio posts new photos – 09/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts new photos – 09/05/2023
Leisurely taking a walk in the courtyard and quietly enjoying. Quietly capturing Boss outside of work today.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình mới – 05/09/2023
Nhàn hạ tản bộ trong sân và yên tĩnh hưởng thụ niềm vui. Âm thầm tóm được Boss ngoài giờ làm việc hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *