First Trailer for Drama “The Tale of Rose” – 11/15/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  First Trailer for Drama “The Tale of Rose” – 11/15/2023
Filming for the drama has finished, and the drama page posts the trailer right away.
People love someone, yet marry and have children with another person.
Our idol also shares the trailer.
Cherish the time we met, it is worth a lifetime aftertaste.
(It is worth reminiscing for a lifetime.)
His studio also shares the behind-the-scenes video and photo from the drama.

 

Here is the behind-the-scenes footage from the set. Peng Guan Ying’s Zhuang Guo Dong story is not finished, to be continued.
Lucky to become acquainted, it is worth the encounter.
Peng Guan Ying’s Zhuang Guo Dong finished filming smoothly. Hope to meet again soon!
Sources:
• @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/15/2023 – Video, Photo

Vietnamese Translation:

❄  Trailer đầu tiên cho phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 15/11/2023
Phim vừa đóng máy, và trang phim liền đăng cảnh trailer.
Người ta yêu một người, lại kết hôn và sinh con với một người người khác nữa.
Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ trailer.
Hãy trân trọng thời gian chúng ta gặp gỡ nhau, thật đáng để lại dư vị cả một đời.
Phòng làm việc cũng đăng cảnh hậu trường và hình trong buổi đóng máy.
Cảnh hậu trường tại phim trường đã đến. Câu chuyện của Trang Quốc Đống của Bành Quán Anh vẫn chưa hết, và còn tiếp tục.
May mắn kết duyên, không phụ cuộc gặp gỡ.
Trang Quốc Đống của Bành Quán Anh đã thuận lợi quay xong. Hy vọng sớm gặp lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *