Peng Guan Ying updates Weibo – 12/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates Weibo – 12/11/2023
Winter snow
#My turn for snowy day picture#
• Source: Weibo @彭冠英, 12/11/2023 at 10:55 (CST)

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 11/12/2023
Tuyết mùa đông
#Đến lượt của tôi với hình ảnh ngày tuyết#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *