Photo from Drama “Thin Ice” – 12/18/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “Thin Ice” – 12/18/2023
The scriptwriter for drama “Thin Ice” recently posted a picture of our idol.
Being tired on a Monday, I need to watch the handsome guy Peng Guan Ying / Chen Qian to gain strength.
The weather is cold, everyone should put on more clothes ❄️
Caption on the picture:
I hope that one day we can also become each other’s strength.
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Băng Mỏng” – 18/12/2023
Biên kịch Hải Phi của phim “Băng Mỏng” vừa rồi đã đăng hình của thần tượng chúng mình.
Ngày thứ hai mệt mỏi, Tiểu Hải cần ngắm soái ca Bành Quán Anh / Trần Thiển để tiếp thêm sức mạnh.
Trời lạnh rồi, mọi người mặc thêm áo vào nhé ❄️
Dòng chữ ghi trên hình:
Anh hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành sức mạnh của nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *