Peng Guan Ying wearing Piaget watch

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying wearing Piaget watch
# Piaget Starlight#
Actor Peng Guan Ying wears the #Piaget Polo# series skeleton watch and the #Possession series# lucky ring, showing the gentleman’s taste. Going through the layers of thoughts, looking back to the time of the first meeting, the brilliant light shines, and a new chapter of the story begins.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đeo đồng hồ thương hiệu Piaget
Diễn viên Bành Quán Anh đeo đồng hồ Piaget Polo, và chiếc nhẫn may mắn Possession, thể hiện gu thẩm mỹ của một quý ông. Trải qua những dòng suy nghĩ, nhìn lại thời điểm lần đầu gặp gỡ, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, và một chương mới của câu chuyện bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *