Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – Drama Calendar – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – “The Tale of Rose” Drama Calendar – 06/08/2024
A good drama begins with the word “chasing” at the front! Please check Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying)’s recent schedule 👇🏻

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – Lịch chiếu phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 08/06/2024
Một bộ phim hay bắt đầu bằng chữ “theo đuổi” ở đầu. Xin vui lòng kiểm tra lịch trình của Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) 👇🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *