Peng Guan Ying | Weibo Update – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying | Weibo Update – 06/08/2024
New email +1
Zhuang Guo Dong sent you an invitation to chase the drama.
Tonight at 19:30, let’s watch it together!
In the video, he wrote in his email:
“Dear,
The drama “The Tale of Rose” starts airing on 06/08.
Waiting for you to come to the appointment.”
His studio also shared the video and replied with:
“The invitation to the broadcast has been received 💌 Prepare the jelly, prepare to have your heart being moved. See you tonight, Zhuang Guo Dong!”

He also posted a video on Douyin.

Summer rhythm
#”The Tale of Rose” broadcast#

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 08/06/2024
Email mới +1
Trang Quốc Đông gửi cho bạn lời mời xem phim.
Tối nay lúc 19h30, chúng ta hãy cùng nhau xem.
Trong video, anh ấy viết trong email:
“Em thân mến,
Phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” bắt đầu phát sóng hôm 8/6.
Đợi em đến hẹn!”
Phòng làm việc cũng chia sẻ lại video và đáp lại như sau.
“Lời mời xem buổi phát sóng đã được kiểm nhận 💌 Chuẩn bị thạch và chuẩn bị tâm động! Trang Quốc Đống, hẹn gặp tối nay!”
Anh ấy cũng đăng thêm video trên Douyin.
Nhịp điệu mùa hè
#”Câu Chuyện Hoa Hồng” phát sóng#

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *