“The Tale of Rose” Drama Calendar – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  “The Tale of Rose” Drama Calendar – 06/08/2024
In the season when everything is flourishing, carefully read the story of a flower. The latest drama calendar is here, so come and have a look.
The Tale of Rose” has exceeded 5 million subscriptions.
This is the top 1 urban drama subscription in the past three years for Tencent Video.
Whether it is a chance encounter or a day-to-day encounter, every encounter in life just occurs at the right time.
• Source:  Weibo @电视剧玫瑰的故事 (Drama “The Tale of Rose”), 06/08/2024: 1, 2, 3

Vietnamese Translation:

❄  Lịch chiếu phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 08/06/2024
Vào mùa vạn vật sum suê tươi tốt, hãy đọc kỹ câu chuyện của một đóa hoa. Lịch chiếu phim đã được giao, các bạn hãy đến xem nhé!
Lượt đặt trước xem phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” đã vượt quá 5 triệu.
Đây là bộ phim đô thị đặt trước đang đứng đầu danh sách trong ba năm qua của Tencent Video.
Dù là cuộc gặp gỡ tình cờ hay là đối mặt nhau ngày đêm, mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều xảy ra vào đúng thời điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *