Drama “The Tale of Rose” heat index above 30k – 06/11/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Drama “The Tale of Rose” heat index above 30k – 06/11/2024
The heart-fluttering plot continues to play out.
The popularity value/heat index for Peng Guan Ying’s drama “The Tale of Rose” has exceeded 30k.

Vietnamese Translation:

❄  Nhiệt độ phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” trên 30k – 11/06/2024
Tình tiết trái tim rung động tiếp tục diễn ra.
Phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” với sự tham gia của Bành Quán Anh đã phá cán mốc 30000 điểm nhiệt độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *