Peng Guan Ying in interview about character Zhuang Guo Dong

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying in interview about character Zhuang Guo Dong – 06/14/2024
Peng Guan Ying said that Zhuang Guo Dong and Huang Yi Mei have conflicting views on love.

Peng Guan Ying accepted an exclusive interview and stated that if he had another chance, Zhuang Guo Dong would choose love.

Peng Guan Yying accepted an exclusive interview, saying that the reason why Huang Yi Mei attracted Zhuang Guo Dong was because she was a very dazzling and outstanding girl. He liked her courage and independence the most. They were able to be together because they had common topics and pursuit of career. Talking about Zhuang Guo Dong’s final breakup with Huang Yi Mei, Peng Guan Ying believed that they did have conflicts and contradictions in their views on love.
Coincidentally, the scene in which the two confirmed their relationship was the last scene shot before the filming wrapped, and the kissing scene with Huang Yi Mei was the first scene after the filming started. If Zhuang Guo Dong was given another chance, Peng Guan Ying said that he would still choose love.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh trong bài phỏng vấn về nhân vật Trang Quốc Đống – 14/06/2024
Bành Quán Anh nói rằng Trang Quốc Đống và Hoàng Diệc Mai có quan điểm xung đột nhau về tình cảm.
Bành Quán Anh đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn độc quyền và nói rằng nếu có cơ hội một lần nữa, Trang Quốc Đống sẽ chọn tình yêu.
Bành Quán Anh đã nhận lời cuộc phỏng vấn độc quyền và nói rằng nguyên nhân khiến Hoàng Diệc Mai thu hút Trang Quốc Đống là vì cô ấy là một cô gái rất sáng chói và nổi bật. Anh ấy thích nhất sự dũng cảm và độc lập của cô ấy. Họ có thể ở bên nhau vì họ có những đề tài chung và theo đuổi sự nghiệp. Nhắc đến việc Trang Quốc Đống cuối cùng chia tay với Hoàng Diệc Mai, Bành Quán Anh nghĩ rằng họ thực sự có những xung đột và mâu thuẫn trong quan điểm tình cảm.
Trùng hợp thay, cảnh cả hai xác nhận mối quan hệ lại là cảnh cuối cùng trước khi phim bấm máy, còn cảnh hôn với Hoàng Diệc Mai lại là cảnh đầu tiên sau khi phim khai máy. Nếu Trang Quốc Đông có thêm cơ hội một lần nữa, Bành Quán Anh cho biết anh ấy vẫn sẽ lựa chọn tình yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *